Vanemaealiste tööhõivevõime suurendamine Võru ja Põlva maakonnas

„ Vanemaealiste tööhõivevõime suurendamine Võru ja Põlva maakonnas" 2014-2020.3.02.20-0233 on Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt.

 

Projektijuht: MTÜ Võluvõru – Võrumaa Rahvaülikool

Projekti partner: MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool

Projekti toimumise aeg: 01.10.2020 – 31.03.2023

Projekti kogumaksumus: 369 535 eurot

Projekti eesmärk: Projekti raames viiakse läbi mittetöötavatele ja mitteõppivatel 55-aastasele ja vanemale isikule suunatud tegevusi tööalase konkurentsivõime suurendamiseks, tööle aitamiseks ja tööl püsimiseks

Sihtrühm: Põlva ja Võru maakonna mittetöötavad ja mitteõppivad

55-aastased ja vanemad isikud.

Projekti kasusaajad: Projekti otsesed kasusaajad, kellega tööle asutakse, on Põlva- ja Võrumaa elanikud. Kaudselt saavad kasu kogu piirkonna ettevõtjad, piirkond ja riik tervikuna. Kindlasti on kasusaajate hulgas sihtrühmaliikmete pered ja lähedased.

Projekti tegevused Põlvamaal: Projektitegevused on jaotatud etappideks – teavitustöö, koolitused, nõustamised, tööotsingud ja jätkutugi.

I etappPIIRKONDLIK TEAVITUSTÖÖ PÕLVA MAAKONNAS. Sihtrühma, tööandjate ja võrgustikuliikmete teavitamine projekti võimalustest ja tegevustest.

Esmase nõustamise käigus kaardistatakse projektis osaleja vajadused, takistused, võimalused, motivatsioon. Vastavalt sellele koostatakse tegevuskava (millised projektivälised koolitused või- ümberõpe on vajalik; milliste ettevõtete poole võiks pöörduda; milline on digioskuste tase jne).

II etappKOOLITUSED

Mina ise, suhe iseenda ja töömaailmaga, 24 ak tundi, läbiviija: Terje Paes, karjäärinõustaja- tase 7, täiskasvanute koolitaja- tase 7

Koolituse teemad: Minapilt, motivatsioon, muutustega toimetulek, uskumused, enesehinnang, enesejuhtimine, muutunud töömaailm, tööturu olukord, elukestev õpe, karjääri planeerimine.

Mina ise, suhted teistega, 24 ak tundi, läbiviija: Terje Paes, karjäärinõustaja- tase 7, täiskasvanute koolitaja- tase 7

Koolituse teemad: Suhtlemisoskused, suhtlemistasandid, enesekehtestamine, konfliktide juhtimine, meeskonnatöö, sotsiaalne ja emotsionaalne intelligentsus, suhtlemine tööandjaga.

III etappKOOLITUSED

Minu tööotsingud, 6 ak tundi, läbiviija: Juta Mõts, täiskasvanute koolitaja – tase 6

Koolituse teemad: Tööotsimisoskused, tööotsingu meetodid, töövestlusel osalemine.

Arvuti- ja nutikoolitus, 18 ak tundi, läbiviija: Helle Kivi, täiskasvanute koolitamise kogemus 2005 aastast

Koolituse teemad: Digioskused arvutis ja telefonis, teksti- ja tabelprogrammi algõpe, internet, ID kaart, Mobiil ID, dokumentide allkirjastamine, e-post, otsingumootorid, rakendused, äpid.

Majandamisteadlikkus, 6 ak tundi, läbiviija: Annika Kuus – ettevõtlus ja ökonoomika, täiskasvanute nõustamise ja koolitamise kogemus aastast 2008

Koolituse teemad: Rahateadlik käitumine, eelarve, säästmine ja hoiustamine, suhtlemine pangaga, planeerimine ja eesmärkide seadmine, valmisolek ootamatusteks, toimetulek rahaliste raskustega.

IV etappNÕUSTAMISED, GRUPITÖÖD, VAHEKOKKUVÕTTED

Individuaalsed nõustamised viiakse läbi tulenevalt osaleja vajadustest.

Grupitööna viiakse läbi kohtumised kohalike ettevõtjatega.

Karjäärinõustamine – nõustamine töö-, kutse- või haridustee valikul, töö otsimisel ja elutee kujundamisel. 4 ak tundi, läbiviija – Terje Paes;

Võlanõustamine -nõustamine rahalistesse raskustesse sattunud inimese paremaks toimetulekuks ja lahenduse leidmiseks tekkinud olukorras. 3 ak tundi, läbiviija – Annika Kuus;

Arvutitugi, arvutialane nõustamine – nõustamine töö- ja õpivõimaluste leidmiseks, igapäevaste digitoimingute teostamiseks arvutis. 3 ak tundi, läbiviija – Helle Kivi;

Sotsiaalnõustamine – nõustamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, edaspidise toimetuleku soodustamiseks. 4 ak tundi, läbiviija – Terje Paes;

Ettevõtlusnõustamine – nõustamine ettevõtlikkuse toetamiseks ja võimaluste kaardistamiseks oma ideede teostamiseks, lisatulu teenimiseks. 2 ak tundi, läbiviija – Terje Paes;

Kohtumised ettevõtjatega (grupitöö) -oma kogemusi jagavad kohalikud ettevõtjad. 2 ak tundi.

V etapp TÖÖOTSINGUD, JÄTKUTUGI

Tööotsingud, jätkutugi tööleasumisel, 2 ak tundi, läbiviija: Terje Paes.

Kui tunned, et Sina, Sinu tuttav või lähedane võiks projektiga liituda, siis võta palun julgesti ühendust!

KONTAKTID:

Projektijuht Helle Kivi- tel +372 5853 1062; e-post helle@voluvoru.eu;

Põlvamaal Terje Paes – tel +372 5289 151; e-post polvamaary@gmail.com