Kvaliteedi tagamise alused

Kvaliteedi tagamise alused Põlvamaa Rahvaülikoolis

Põlvamaa Rahvaülikool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, teistest täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ja täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest ning Põlvamaa Rahvaülikooli õppekorralduse alustest. 

Õppekavade kvaliteedi tagamine 

Õppekavad koostatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi nõuetele. 

Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm; 
 • õppekava kogumaht; 
 • praktilise ja iseseisva töö maht kui koolituse eripära seda eeldab; 
 • õppe sisu;
 • õpiväljundid;
 • koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;
 • õppekeskkonna kirjeldus; 
 • koolituse alustamise tingimused, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; 
 • lõpetamise tingimused; 
 • tunnistuse väljastamise korral õpiväljundite hindamise meetodid ja hindamiskriteeriumid; 
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid; 
 • kui õppekava eesmärgiks on kutsestandardis kirjeldatud või tasemeõppe õppekavas sisalduva kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine, siis viide vastavale kutsestandardile või õppekavale. 

Koolitajad koostavad õppekavad koostöös Põlvamaa Rahvaülikooliga lähtuvalt kvaliteedi tagamise alustest ja koolitusjuhi poolt koostatud koolitajate juhendist. Põlvamaa Rahvaülikooli koolitusjuht vaatab kursuste õppekavad üle. Vajadusel nõustab koolitajaid õppekava koostamise protsessis. 

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine 

Koolitajatel on kõrgharidus ja/või töökogemus õpetataval erialal, koolitamise kogemus ning soovitatavalt täiskasvanute koolitaja kutse. Koolitajate pädevusele annab koolitusjuht hinnangu CV, eelneva tagasiside, soovituste ja vestluse põhjal. 

Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal. Toetame koolitajate enesearengut – pakume enesetäiendamise võimalusi ja jagame infot koolituste, seminaride ja kutse taotlemise kohta. 

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad vahendid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse, samuti tuleohutuse nõuetele. Õppeklassides on kättesaadavad kohv, tee ja vesi. Õppijatel on võimalus einestamiseks ja kohvipausideks. Õppijatel on võimalus kasutada tasuta internetiühendust. Õpperuumi ja vahendite sobivuse tagamiseks antud koolituse jaoks vaadatakse need eelnevalt koolitajaga üle ja vajadusel tehakse muudatusi. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks küsitakse tagasisidet õppijatelt ja koolitajatelt, mida arvestatakse järgnevate koolituste korraldamisel. 

4. Täienduskoolitusele tagasiside kogumine 

Koolituse kestel koguvad koolitusjuhid ja koolitajad võimalusel õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses. Peale koolitust küsitakse osalejatelt kirjalikku ja/või suulist tagasisidet. Kirjalik tagasiside küsimustik täidetakse olenevalt koolitusest kas paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi õppe sisu, koolitaja, koolituse korralduse, õppekeskkonna kohta ning pikematel koolitustel ka laiemalt mõju hindavaid küsimusi. Lähtuvalt vajadusest viiakse kirjalikke küsitlusi ka läbi koolituste kestel ning pool aastal peale lõppu. Tagasiside vastused edastatakse koolitajale, analüüsitakse ja tulemuste põhjal viiakse vajadusel sisse muudatused edasistes koolitustes. Tehakse koostööd Eesti Rahvaülikoolide Liidu liikmetega kvaliteedi hindamiseks organisatsioonis ning on kokku lepitud EQM (European Quality Mark) mudeli kasutamine kvaliteedi hindamiseks ja parendamiseks.