Privaatsuspoliitika

Põlvamaa Rahvaülikooli privaatsuspoliitika

Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline ning suhtume sellesse tõsiselt. Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid Põlvamaa Rahvaülikool Teie kohta kogub, milleks neid kasutame, kellega jagame ja millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete töötlemisel juhindume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi määrus) ja Isikuandmete kaitse seadusest.


1. Isikuandmete kogumine

1.1. Milliseid andmeid me kogume?

Koolitusele registreerudes: nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress.

Tellitud ja rahastatud koolitustel kogume lisaks eelnevale järgmiseid andmeid: elukoht kohaliku omavalitsuse piires, kas tegutsete ettevõtjana, töökoht ja amet, tööhõive staatus, haridustase ja kas hetkel õpite.

Andmeid töötleme seoses koolitustele registreerumistega, koolitustel osalemistega, esitatud arvetega, makstud koolitustasudega, väljastatud dokumentidega.

1.2.  Miks me andmeid kogume?

Koolituse läbiviimise eesmärgil (korraldusliku ja õppetööga seotud info edastamiseks, koolituse läbimise ja osalemise kohta dokumentide väljastamiseks).

Turunduslike teadeannete edastamise eesmärgil juhul kui olete andnud selleks nõusoleku. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Võimalike kaebuste ja õigusvaidluste lahendamise eesmärgil.

1.3. Millisel õiguslikel alusel andmeid kogume?

Täiskasvanute koolituse seadus ja täienduskoolituse standard, tulumaksuseadus, projektide määrused, Põlvamaa Rahvaülikooli õppekorralduse alused.

2. Kellega me isikuandmeid jagame?

Hoiame Teie andmeid turvaliselt vastavalt meie asutuse regulatsioonidele.

2.1 Koolitustel osalejate kohta edastame andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole Teie ise, vaid keegi teine (nt Töötukassa).

2.2 Samuti edastame vahel koolitusel osalejate kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, asutus, vahel ka eeltäidetud küsimustikud koolituse ootuste osas ) koolitust läbiviivale koolitajale parema koolituse sisu koostamiseks.

3. Kui  kaua isikuandmeid säilitatakse?
Säilitatakse vastavalt Põlvamaa Rahvaülikooli kehtestatud korrale.

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

4. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad määrusest ja kohalikest õigusaktidest.

Teil on õigus

  • saada teavet Teie kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
  • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist;
  • nõuda isikuandmete kustutamist;
  • võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist;
  • pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole.

5.  Milline on koolitustele osalemise värbamiskord?
Kandidaatide hindamisel võtame aluseks isiku enda avaldutud info CV-s ning vajadusel võib koguda kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused ning vastuväited.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et võime nende poole teabe saamiseks pöördub. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid  üks aasta, seejärel tehakse seda vaid kandidaadi kirjalikul nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust.
Telefon: 52 89 151
E-post: polvamaary@gmail.com
Postiaadress: Metsa 1, Põlva, 63308

Kontaktisik on Põlvamaa Rahvaülikoolis Terje Paes