Põhikiri

Mittetulundusühing Põlvamaa Rahvaülikool

1 Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool (edaspidi: ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2 Ühingu eesmärgid on seotud vabahariduslike koolitustegevuste edendamise ja kvaliteedi tõstmisega erinevas vanuses inimeste jaoks, läbi mille arenevad inimeste loovus, anded, eluks ja tööks vajalikud oskused, sotsiaalsed oskused, füüsilise ja vaimse tervise teadmised, kultuurilised teadmised, keskkonnateadlikkus, kogukonnatunnetus.

1.2.1 Eesmärkide saavutamiseks ühing:

1. koondab ja ühendab piirkonna elanikke;

2. algatab, aitab korraldada ja korraldab koolitusi, kursusi, töötubasid, seminare, õpiringide tegevust, loenguid, õppereise, laagreid, matku, kultuuriüritusi, tervise- ja spordiüritusi;

3. osaleb riiklikes, piirkondlikes, rahvusvahelistes ja kohalikes maaelu arengut toetavates projektides;

4. arendab ja teeb partnerluse põhimõttel koostööd teiste organisatsioonidega, nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt;

5. tagab koolitusteenuste osutamisel kõrge kvaliteedi;

6. kujundab ühingu tegevuseks ja koolituste õpitingimusteks vajaliku keskkonna;

7. panustab läbi vabaharidusliku koolitustegevuse isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengu ning eluks vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumisele;

8. koolitab oma liikmeid ja rakendab nende teadmisi ühingu tegevuse kaudu;

9. toetab keskkonnateadlikkuse kujundamist läbi keskkonda säästva mõtteviisi ja tegevuse arendamise;

10. koostab, annab välja, tellib, müüb, levitab teavet, sh õppematerjale, vajalikke teatmematerjale, trükiseid ja muid infokandjaid;

11. osutab teisi avalikke huvisid teenivaid ja ühingu eesmärgiga vastavuses olevaid teenuseid.

1.3 Ühingu juhatuse asukohaks on Põlva, Eesti Vabariik.

1.4 Oma tegevuses juhindub ühing Eesti vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.5 MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool on asutatud 1. juulil 2019. aastal.

2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab ühingu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja.

2.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus või põhikirja punktis 2.6 toodud juhul üldkoosolek.

2.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu juhatus kustutab ühingust väljaastunu ühingu liikmete nimekirjast.

2.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ühingu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel.

2.5 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on ½ juhatuse liikmetest.

2.6 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.

3 Liikmete õigused ja kohustused

3.1 Ühingu liikmetel on õigus:

a) Osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;

b) Olla valitud ühingu juhatuse liikmeks;

c) Saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta.

3.2 Ühingu liige on kohustatud:

a) Järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;

b) Teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutmist.

4 Üldkoosolek

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mille igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a) Põhikirja muutmine;

b) Eesmärgi muutmine;

c) Juhatuse liikmete määramine;

d) Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selle tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

e) Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

f) Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a) Aastaaruande kinnitamiseks;

b) Juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;

c) Muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist igale ühingu liikmele teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha, päevakorra.

4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.

4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.7 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.

5 Juhatus

5.1 Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2 liiget.

5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 4 aastaks.

5.3 Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.4 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6 Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

6.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3 Ühingu likvideerimisel läheb ühingu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.

Käesolev põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 23. september 2020.a.

Terje Paes
Margit Rikka