Õppekorralduse alused

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikooli õppekorralduse eeskiri

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikooli (registrikood 80567399, majandustegevusteate number 218111) õppekorralduse eeskiri sätestab  õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimusi ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimusi ja korda ning teisi  õppe korraldamiseks olulisi tingimusi. Tingimused lähtuvad Täiskasvanute koolituse seadusest (TäKS), MTÜ põhikirjast ja käesolevast õppetöökorralduse eeskirjast.

1. Üldsätted

1. MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool  (edaspidi PRÜ) on täienduskoolitusasutus.

1.1 PRÜ  korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust järgmistes õppekavarühmades:

Aiandus, Arvutikasutus, Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine, Isikuareng, Juhtimine ja haldus, Juuksuritöö ja iluteenindus, Kasvatusteadus, Keeleõpe, Koduteenindus, Kujutav kunst ja kunstiteadus, Käsitöö, Lastehoid ja teenused noortele, Looduskeskkond ja elusloodus, Majandusarvestus ja maksundus, Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit), Mehaanika ja metallitöö, Muusika ja esituskunstid, Psühholoogia, Põhiõppekavad, Reisimine, turism ja vaba aja veetmine, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs, Teraapia ja taastusravi, Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia, Turundus ja reklaam, Tööoskused, Moe-, sise- ja tööstusdisain, Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, Tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamine ning naha töötlemine, Kirja- ja arvutusoskuse õppekavarühm.

1.2 PRÜ korraldab ja viib läbi seminare, konverentse, infoüritusi, mis on seotud  PRÜ poolt pakutavate koolituste õppekavarühmadega. 

1.3 Koolituste maht on erinev, minimaalne koolituse maht algab kahest tunnist. Paljud koolitused vältavad paar kuud, kuid enamik on lühemaajalised. 

1.4 Koolituse liigid:

1.4.1 täiendõpe olemasolevate kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste täiendamiseks;

1.4.2 vabahariduslik koolitus isiksuse, loovuse, annete, initsiatiivi, sotsiaalse vastutustunde arenguks ja elus vajalike teadmiste, oskuste ja võimete omandamiseks;

1.4.3 Lisaks koolitustele (mis toimuvad TäKS alusel) viib PRÜ läbi õpisündmusi, mille läbimisel dokumenti ei väljastata.

1.5 PRÜ  asukoht on Metsa 1, Põlva linn, 63308

1.6 PRÜ asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti keel

1.7 PRÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Täiskasvanute koolituse seadusest, MTÜ põhikirjast ning käesolevast õppekorralduse eeskirjast.

1.8 Koolituste ja ajakavadega saab tutvuda PRÜ kodulehel   või PRÜ Facebooki lehel

2. Õppekeskkond
2.1. PRÜ viib õpet läbi täiskasvanute õppeks kujundatud õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Asutusesisesed või tellitud koolitused väljaspool PRÜ õpperuume viiakse läbi ruumides, mis arvestavad täiskasvanud õppijate vajadusi ning heaolu, tervisekaitse ja tuleohutuse nõudeid. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga. Loengute ja kursuste õppematerjalid on koolituse hinna sees, samuti paljude kunstikursuste vahendid. Täpsem teave koolituste tutvustustes. 

2.2  Koolituste ja kursuste läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud täiskasvanud õppijale kohase mööbliga, iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, varustatud õppetööks vajaminevate tehniliste vahenditega, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassides  on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. 
2.3  Koolituste õppematerjalid on paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
2.4  Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3. Koolitusele registreerumine
3.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel: polvamaary@gmail.com; PRÜ kodulehe   www.pry.ee kaudu täites registreerumisvormi elektrooniliselt või helistades telefonil 52 89  151, samuti ka PRÜ kontoris Põlvas, Metsa 1. Registreerumise kinnituse saadame e-posti aadressile, millega koos saadame ka arve või teatame telefoni teel pärast registreerimistasu laekumist.

3.2 Õppijal on õigus saada koolituste kohta täiendavat infot enne koolitust ja koolituse toimumise ajal  PRÜ  kontaktisikult.

3.3 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
3.4 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
3.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
3.6 Õppetöö toimub eesti keeles.  

3.7 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab PRÜ  kodulehelt.

 

4. Koolitusgrupi komplekteerimine
4.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra või asutuse/ organisatsiooni koolitustellimuse alusel.

4.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

4.3 Hiljemalt 3 päeva enne kursuse algust saadetakse osalejale e-posti teel korralduslik info – kursuse tunniplaan koos toimumiskoha aadressiga, juurdepääs, parkimisinfo, kohvipausid, jm.
4.4 PRÜ-l  on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse algust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse muudatustest telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse ettemakstud koolituse tasu tagas täies mahus.

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on  PRÜ poolt õppegruppi arvatud.
5.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus, mis on  PRÜ esindaja poolt allkirjastatud. Tunnistuste üle peetakse registrit. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. Õpisündmuste läbimise kohta tunnistust ei väljastata.

6.2. Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 80 -100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt iseseisva töö või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse. Koolituse läbimisel 51-80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõend.
6.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus tagasisidelehe.

7. Koolituse eest tasumine, õppemaksu tagastamine

7.1 Õppetasu saab maksta nii sularahas PRÜ kontoris kui pangaülekandega. PRÜ arveldusarve LHV pangas on EE117700771003934965, BIC/SWIFT: LHVBEE22. Tasumise tähtaeg on reeglina kaks (2) nädalat enne koolituse algust. Selgitusse palume märkida koolituse nimi ja osaleja nimi. Juriidilisele isikule väljastame arve, vajadusel ka eraisikule.
Üldjuhul soodustusi ei tehta. Meie õppetasudele käibemaksu ei lisandu.
Koolitusel osalemiseks tuleb õppetasu tasuda tähtajaks. Kokkuleppel PRÜ kontaktisikuga ja koolituslepingu sõlmimisega on võimalik tasuda osade kaupa.

7.2 Õppemaksu suuruse kehtestab  PRÜ vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust ja avaldab selle PRÜ  kodulehel.

7.3 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

7.4 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva  PRÜ  poolt korraldatavate kursuste läbimist, kliendisoodustusi jms.

7.5 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt esitatud arvele ja sellel viidatud arveldusarvele ning  maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb arve tasuda hiljemalt viis (5) päeva enne koolituse algust. Õppetasu tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu. Pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

7.6. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7.7 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Koolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures. 

7.8 Koolitusel osalejaid õppetasust ei vabastata.
7.9 Maksetähtaja ületamisel ja arve täies osas mittetasumise korral ei väljastata õppurile ei tunnistust ega tõendit.
7.10 Keeleõppe puhul ning koolituste puhul, mille õppekavas on vastav märge, saab näidata õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt Tulumaksuseadusele 20% (TuMS § 26). Kui koolitusel osaleja on meile teatanud oma isikukoodi, siis edastame tema andmed Maksu- ja Tolliametile, soovi korral väljastame koolitusel osalejale tasumist kinnitava tõendi.

7.11 Tasuliste koolituste korral õppetasu tasumisest ei vabastata.

8. Koolitusest loobumine ja koolituse katkestamine

8.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitust alustada või koolitusel edasi osaleda, tuleb sellest viivitamatult teavitada PRÜ kontaktisikut e-kirja või telefoni teel vähemalt kaks (2) tööpäeva ette.
8.2 Loobumisest mitte teavitamisel või loobumisel vähem kui kaks (2) tööpäeva enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele.

8.3  Koolituselt arvatakse välja õppija, kes on esitanud  vastava sooviavalduse või kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus või tingimustel või kes pole koolituse alguseks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti.  Igat juhtumit vaatab  PRÜ  läbi üksikjuhtumipõhiselt.

8.4 PRÜ-l on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat.

9. Koolituse lõpetamine

Koolituse läbijale väljastatakse soovi korral PRÜ tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituses osalejale, kes on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid. Osalejale, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud. Tunnistusi ja tõendeid väljastame tagasiulatuvalt ja väljavõtmata tunnistusi ja tõendeid säilitame kolm (3) aastat.
Kunstiõppes valminud tööd, millele ei ole kuue (6) kuu jooksul pärast koolituse või näituse lõppu järele tuldud, ei kuulu tagastamisele.

10 .Muudatused õppeplaanis

PRÜ-l on õigus teha õppeplaanis muudatusi. Koolituse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid viivitamatult. Õppetasu tagastatakse või soovi korral kantakse üle mõnele teisele koolitusele.

11. Tagasiside kogumise kord

11.1   PRÜ  küsib peale koolitust osalejatelt tagasisidet ja ettepanekuid, mis puudutavad koolituse korraldust, ruumidega rahulolu, koolitaja ja õppesisu kohta.  

11.2 Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste paremaks muutmise kohta.

11.3 Tagasisidet on võimalik esitada anonüümselt.

11.4 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt.  

11.5  Tagasiside küsimisel kasutatakse selgelt sõnastatud hindamisskaalasid ja avatud küsimusi erinevate tasandite mitmekülgseks hindamiseks.

11.6 Saadud tagasisidet analüüsitakse ning vastavalt tagasisidele viiakse sisse vastavad muudatused ja täiendused, et hoida õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti.
11.7 PRÜ  kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood (või sünniaeg). Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele (IKS) §6.

12. Vaidluste lahendamise kord

12.1 Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult PRÜ juhatuse poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse viie (5) tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

Tutvu kvaliteedi tagamise alustega Põlvamaa Rahvaülikoolis  SIIN.

Tutvu privaatsuspoliitikaga Põlvamaa Rahvaülikoolis SIIN