Tegevusalused

Missioon

Heatasemeliste, mitmekesiste ja vajadustele vastava õppekeskkonna loomine, et kujundada avatud ja aktiivset suhtumist õppimisse, uute teadmiste ja oskuste elukestvaks omandamiseks.

Visioon

PRÜ on eri sihtgruppide vajadustele ja huvidele vastav täienduskoolitusasutus, mis kannab jätkusuutlikult ja paindlikult demokraatlikke haridusväärtusi ning millel on kaasaegne tehnoloogiline baas, pädevad koolitajad ja inspireeriv õpikeskkond.

Meie väärtused

Avatus
Kvaliteet
Õppijakesksus
Koostöö

Peamised tegevussuunad

I. Täienduskoolitus
Koolitus erinevas vormis ja valdkondades, mille eesmärgiks on huvialane või tööalane enesetäiendamine ja -arendamine.

II. Projektipõhine tegevus
Põlva maakonnas ja Eestis projektide ettevalmistamine ja läbiviimine, osalemine kodanikeühenduste, kohalike omavalitsuste, arenduskeskuste ning ametiasutuste partnerina koostööprojektides, mille eesmärgiks on nii kooli kui kohaliku piirkonna arengule kaasaaitamine. 

Põlvamaa Rahvaülikooli tegevuse eesmärk, asutamine ja juhtimine

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool on asutatud 1. juulil 2019.aastal eesmärgiga pakkuda igas vanuses inimestele vabahariduslikke, tööalaseid ja projektipõhiseid koolitusi ning tegevusi, et toetada üksikisikute elukestvat õpet, ettevõtete ja organisatsioonide ning Põlvamaa arengut.

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool on iseseisev juriidiline ühing, mille asutajateks ja juhatuse liikmeteks on Terje Paes ja Margit Rikka ning mis lähtub oma tegevuses põhikirjast ja arengukavast. 

Kuuluvus

Põlvamaa Rahvaülikool on Eesti Rahvaülikoolide Liidu  liige.

 Eesti Rahvaülikoolide Liit kuulub  Eesti Vabaharidusliitu.

Kvaliteet

Põlvamaa Rahvaülikool on võtnud eesmärgiks omandada Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk  EQM.

Põlvamaa Rahvaülikool lähtub oma tegevuses  Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Asukoht

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool tegutseb Tercare koolituskeskuse ruumides Põlvas, Metsa 1. Rahvaülikoolil on õppetöö läbiviimiseks võimalik kasutada õppetööks sobivaid õppeklasse, kus on olemas internet ja koolitajatele vajalikud tehnilised vahendid õppetöö läbiviimiseks.