Saksa keel edasijõudnutele

Toimumise koht:

Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja:

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool

Aeg:

6.oktoober – 22.detsember 2020, koolitus toimub iga nädala teisipäeva õhtul,

kestus 19:00 – 20:30.

Kursuse maksumus:

235 € osaleja (hind sisaldab käibemaksu, võimalus tasuda osamaksetena).

Kursuse nimetus:

Saksa keel edasijõudnutele.

Õppekava nimetus:

B1-taseme saksa suhtluskeele täienduskoolitus, moodulid B1 ja B1.2.

Õppe kogumaht:

32 akadeemilist tundi, millest 24 tundi kontaktõpet ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument:õppimine, õpetamine ja hindamine.

Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase B1 – iseseisev keelekasutaja.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks osaleja:

 • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel
 • saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest
 • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust
 • oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid.

Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

 1. Mina ise ja minu pere.
  Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Pühad ja tähtpäevad. Erinevate ankeetide täitmine.
 2. Haridus.
  Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Keelteoskus.
 3. Elukutse, amet ja töö.
  Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. CV.
 4. Teenindus ja kaubandus.
  Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. Pretensioon.
 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus.
  Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine.
 6. Söök ja jook.
  Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett. Toitlustuskohtade reklaamide mõistmine. Erivajadused.
 7. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused
  Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.
 8. Keskkond, ilm ja loodus.
  Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Ilmastikuolud. Loodushoid. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed.
 9. Reisimine ja transport.
  Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. Eelistused ja pretensioon.
 10. Eluase ja kinnisvara.
  Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Hooldustööd. Kodu ost, müük, üürimine. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. Päeva tegevuste kirjeldamine.
 11. Enesetunne ja tervis.
  Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine. E-tervis.
 12. Avalikud asutused.
  Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik. 

Grammatika:

TEGUSÕNA

  • Täistähenduslik- ja abitegusõna
  • Tegusõna pöördelised ja käändelised vormid
  • Tegusõnade põhivormid
  • Tegusõnade ajavormid (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur I)
  • Modaalverbid
  • Kõneviisid (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ)
  • Enesekohased tegusõnad
  • Tegusõnade eesliited
  • Tegusõnade rektsioon

NIMISÕNA

 • Nimisõnade sugu
 • Nimisõnade arv
 • Nimisõnade käänamine

ARTIKKEL

 • Määrav artikkel
 • Umbmäärane artikkel

ASESÕNA

 • Isikuline asesõna
 • Omastav asesõna
 • Siduv asesõna
 • Näitav asesõna
 • Enesekohane asesõna

OMADUSSÕNA

 • Omadusõnad ja arvsõnad
 • Omadussõnade võrdlusastmed
 • Omadussõnade käänamine

EESSÕNAD

 • Eessõnade rektsioon
 • Sidesõnad

LAUSE

 • Lauselikmed
 • Jutustavad laused, küsilaused, käsk- ja soovlaused
 • Liht- ja liitlaused

Õppemeetodid:
Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö. Töölehed.

Iseseisev töö:

Iseseisvad ülesanded koolituse jooksul koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

Õppematerjalide loend:

 • Themen neu 3 Hueber
 • Eurolingua Deutsch 3
 • Einfach Grammatik Langenscheidt
 • Spielend Deutsch lernen Langenscheidt
 • Übungs-Grammatik Deutsch Langenscheidt
 • Gesprächstraining deutsch für den Beruf Hueber

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirma sisene B1 taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Hindamine:

 • Kuulamine – saab aru küsimustest ja kuuldud info, raadio- ning telesaadete põhissisust.
 • Lugemine – mõistab tekstide sisu, saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest, saab aru tööga seotud sõnavarast ja tekstidest, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, plaanidest ja kavatsustest.
 • Kirjutamine – oskab koostada seostatud teksti, kirjeldada oma kogemusi ja muljeid, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 75% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht e. tundide arv, kursuse toimumise aeg, MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja koolituskeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab koolituskeskuse juhataja.

Koolitaja kompetentsust:
Saksa keele kursust edasijõudnutele läbiviiv õpetaja Maive Zolgo omab kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele saksa keele õpetamise pikaajalist kogemust.

Õpikeskkond: MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga. Ruumid on avarad, õhutatud ning igas ruumis on desinfitseerimisvahendid kätele. Soovi korral tagatakse 2 + 2 mööbli paigutus.

 

OLED OODATUD OSALEMA! JULGUST JA PEALEHAKKAMIST!

 

Kursusele registreerimine e-posti aadressil: polvamaary@gmail.com

Kui soovid lisainformatsiooni, küsi julgesti!

 

Terje Paes

E-post: polvamaary@gmail.com

Tel: tööpäeviti 52 89 151