Saksa keel algajatele

Toimumise koht:

Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja:

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool

Aeg:

6.oktoober – 22.detsember 2020, koolitus toimub iga nädala teisipäeva õhtul,

kestus 17:15 – 18:45.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

32 akadeemilist tundi, millest 24 tundi kontaktõpet ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse maksumus:

235 € osaleja (hind sisaldab käibemaksu, võimalus tasuda osamaksetena).

Kursuse nimetus:

Saksa keel algajatele.

Õppekava nimetus:

A1-A2 taseme saksa suhtluskeele koolitus.

Õppekava koostamise algdokument:

Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine.


Sihtgrupp:

Täiskasvanud, kes on huvitatud saksa keele õppimisest ja soovivad omandada saksa keele oskuse tasemele A1- A2.


Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase A1- A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja.

Õppesisu

 1. Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Dokumendid.
  2. Kodumaa, rahvused, keeled.
  3. Haridus, elukutse, töö.
  4. Teenindus ja kaubandus.
  5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus.
  6. Söök ja jook.
  7. Info meie ümber.
  8. Ilm ja loodus.
  9. Reisimine, transport, puhkus.
  10. Kodu ja olme.
  11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided.
  12. Minu päev ja aeg.

  Grammatika:
  TEGUSÕNA:
  • Täistähenduslik- ja abitegusõna
  • Tegusõna pöördelised ja käändelised vormid
  • Tegusõnade põhivormid
  • Tegusõnade ajavormid (Präsens, Präteritum, Perfekt und Futur I)
  • Modaalverbid
  • Enesekohased tegusõnad
  • Tegusõnade eesliited

NIMISÕNA:

 • Nimisõnade sugu
 • Nimisõnade arv
 • Nimisõnade käänamine

ARTIKKEL:

 • Määrav artikkel
 • Umbmäärane artikkel

ASESÕNA:

 • Isikuline asesõna
 • Omastav asesõna
 • Enesekohane asesõna

OMADUSSÕNA:

 • Omadussõnad ja arvsõnad
 • Omadussõnade võrdlusastmed

EESSÕNAD:

 • Eessõnade rektsioon
 • Sidesõnad

LAUSE:

 • Lauseliikmed
 • Jutustavad laused, küsilaused, käsk- ja soovlaused

Õppemeetodid:

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine.

Nõuded keelekursuse lõpetamiseks:
Kursuse lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene A2 taseme lõpu test/ eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Hindamine:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhisisust.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui kursuse õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja koolituskeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Koolitaja kompetentsus:

Saksa keele kursusi läbiviiv õpetaja Maive Zolgo omab saksa keele õpetaja kutsekvalifikatsiooni ja omab pikaajalist kogemust täiskasvanutele saksa keele õpetamisel.

Õpikeskkond:

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga. Ruumid on avarad, õhutatud ning igas ruumis on desinfitseerimisvahendid kätele. Soovi korral tagatakse 2 + 2 mööbli paigutus.

OLED OODATUD OSALEMA! JULGUST JA PEALEHAKKAMIST!

Kursusele registreerimine e-posti aadressil: polvamaary@gmail.com

Kui soovid lisainformatsiooni, küsi julgesti!

Terje Paes

E-post: polvamaary@gmail.com

Tel: tööpäeviti 52 89 151