Inglise keel edasijõudnutele

Toimumise koht:

Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja:

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool

Aeg:

7.oktoober – 30.detsember.2020, koolitus toimub iga nädala kolmapäeva õhtul,

kestus 17:30 – 19:00.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

32 akadeemilist tundi, millest 24 tundi kontaktõpet ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Koolituse maksumus:

235 € osaleja (hind sisaldab käibemaksu, võimalus tasuda osamaksetena).

Kursuse nimetus:

Inglise keel edasijõudnutele.

Õppekava nimetus:

A1-A2-taseme inglise suhtluskeele koolitus.
Õppekava koostamise algdokument:

Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine.
Sihtgrupp:

Täiskasvanud, kes on huvitatud inglise keele täiendavast õppimisest ja soovivad omandada inglise keele oskuse tasemele A1- A2.

Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase A1- A2, mis võimaldab toime tulla suhtlusolukordades, ametialases suhtluses.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
  • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
  • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd oskab teha märkmeid ja koostada lihtsat isiklikku kirja.

Õppesisu:

OKTOOBER

Nädal 1- Sissejuhatus kursusesse. Eesmärgistamine. Tutvumine.

Nädal 2- Töö ja amet. Parim töö maailmas. Tööle kandideerimine. Töö intervjuud.Töö intervjuud. Ametite tutvustus.

Nädal 3- Reisimine. Toimetulek teenindusolukordades (poes, hotellis, lennujaamas) jms.

Tee juhatamine. Reisisoovitused.

Nädal 4- Erinevad kultuurid. Stereotüübid. Lugude analüüsimine.

NOVEMBER

Nädal 1- Stereotüübid. Õhtusöögikaaslase/ korterikaaslase valimine.

Nädal 2- Meid ümbritsev elu- ja looduskeskkond. Probleemipuud.

Nädal 3- Meid ümbritsev elu- ja looduskeskkond. Elu aastal 2050.

Nädal 4- Lugemine/ kuulamine/ arutlemine. Autori tool.

DETSEMBER

Nädal 1- Värvikamad kujud briti ajaloost.

Nädal 2- Värvikamad kujud briti ajaloost. Sõda ja rahu.

Nädal 3- Röövimismäng. Arutelu.

Nädal 4- Jõulud. Tagasiside kursusele.

Õppemeetodid:

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö. Töölehed.

Iseseisev töö:

Iseseisvad ülesanded koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine. Kursusel osaleja peaks olema valmis ca 1 astronoomilise tunni ulatuses iseseisvaks tööks nädalas, mille hulka kuulub ca 50-100-sõnalise blogipostituse kirjutamine ja erinevate lühikirjutiste lugemine.

Nõuded keelekursuse lõpetamiseks:
Kursuse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene A2 taseme lõpu test/ eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Osaoskuste hindamine:

•Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhisisust.

• Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.

• Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst.

• Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui kursuse õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 75% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht, kursuse toimumise aeg, MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja koolituskeskuse juhi poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab koolituskeskuse juht.

Koolitaja kompetentsus:

Inglise keele kursust läbiviiv õpetaja Florika Kolbakova omab inglise keele õpetaja kutsekvalifikatsiooni ja omab kogemusi täiskasvanutele inglise keele õpetamisel.

Õpikeskkond:

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga. Ruumid on avarad, õhutatud ning igas ruumis on desinfitseerimisvahendid kätele. Soovi korral tagatakse 2 + 2 mööbli paigutus.

 

OLED OODATUD OSALEMA! JULGUST JA PEALEHAKKAMIST!

 

Kursusele registreerimine e-posti aadressil: polvamaary@gmail.com

Kui soovid lisainformatsiooni, küsi julgesti!

 

Terje Paes

E-post: polvamaary@gmail.com

Tel: tööpäeviti 52 89 151